Chris Knight

2D Artist

  • Title
  • Medium
  • Date

2D Creative Director

  • Title
  • Medium
  • Date

2D Lead

  • Title
  • Medium
  • Date

2D Lead Artist

  • Title
  • Medium
  • Date

2D Supervisor

  • Title
  • Medium
  • Date

Compositor

  • Title
  • Medium
  • Date

Creative Director

  • Title
  • Medium
  • Date

Executive Creative Director

  • Title
  • Medium
  • Date

Flame

  • Title
  • Medium
  • Date

Flame Artist

  • Title
  • Medium
  • Date

Lead Flame

  • Title
  • Medium
  • Date

Lead Flame Artist

  • Title
  • Medium
  • Date

Lead Flame Artist/Shoot Supervisor

  • Title
  • Medium
  • Date

Senior Flame Artist

  • Title
  • Medium
  • Date

Set Supervisor

  • Title
  • Medium
  • Date

Shoot Supervision

  • Title
  • Medium
  • Date

Shoot Supervisor

  • Title
  • Medium
  • Date

VFX Artist

  • Title
  • Medium
  • Date

VFX Shoot Supervisor

  • Title
  • Medium
  • Date

VFX Supervisor

  • Title
  • Medium
  • Date